AMZN [2018–2022]


PL:
W grudniu 2018 roku zatrudniłem się na krótką chwilę w centrum logistycznym Amazona w Sadach pod Poznaniem, by zobaczyć od podszewki, jak w mikroskali działa jedna z największych firm na świecie. W ten sposób rozpocząłem pracę nad projektem AMZN, który ma obrazować całokształt funkcjonowania internetowego giganta: od materialności ogromnych hal, przez warunki pracy, specyficzną korporacyjną kulturę i wszechstronność działania, po wizje przyszłości, kreowane przez kierownictwo firmy.

Jak możemy się do nich odnieść i czy w ogóle możemy odebrać naszą przyszłość z rąk najzamożniejszych ludzi na świecie? Jak wspierać osoby walczące o prawa pracownicze i – w szerszej perspektywie – równość i sprawiedliwość społeczną? Amazon jest tylko przykładem, choć niezwykle nośnym i dobitnym, jak wkrótce może wyglądać cała nasza rzeczywistość. Lub jak już wygląda: schowana za gładkim interfejsem internetowego sklepu i niemal pozbawioną okien ścianą magazynowej hali. Ubrana w ekscytujące technologiczne metafory, skrywające wyzysk i nierówności majątków, wiedzy i wpływów.

AMZN jest multimedialnym, wielowątkowym projektem, którego trzonem jest seria fotografii hal magazynowych firmy (Ta fasada jest kłamstwem [widok sytuacyjny]). Wokół nich układa się narracja walk pracowniczych, zawarta w zebranych ulotkach związkowych, opowieści o międzyludzkiej solidarności w dobie rosnącej automatyzacji (wideo Fabryka bez świateł), próby odtwarzania opresyjnych procedur pracy (seria fotografii Kilka prostych sztuczek, które poprawią twoją wydajność w pracy) czy w końcu rzut oka na doświadczenie klientów w instalacji Sznur.

Większość tych elementów spaja specjalnie zaprojektowana przez studio Rytm Digital strona internetowa, wyprodukowana w Laboratorium Narracji Wizualnych przy łódzkiej Szkole Filmowej. Amzn.vnlab.org stanowi więc rodzaj interaktywnego magazynu zawierającego nie tylko prace artystyczne, ale także artykuły czy fragmenty wypowiedzi, stając się jednocześnie oddzielną całością, jak i suplementem do wystaw w galeriach sztuki.

[kliknij na zdjęcia poniżej, aby zobaczyć poszczególne części projektu]
ENG: In December 2018, I hired myself for a short time at the Amazon fulfillment center in Sady near Poznań to see from the inside how one of the biggest companies in the world operates on a micro scale. In this way, I started working on the AMZN project, which main aim is to shed light on the entire functioning of this internet giant: from the materiality of huge warehouses, to working conditions, to specific corporate culture and versatility, to visions of the future, created by the company management.

How can we relate to them and can we even take our future back from the hands of the world's wealthiest people? How can we support people fighting for workers' rights and, in a broader perspective, equality and social justice? Amazon is just an example, albeit an extremely powerful and clear one, of what our whole reality may soon look like. Or how it already looks: hidden behind a smooth online store interface and an almost windowless warehouse walls. Dressed in exciting technological metaphors, hiding the exploitation and inequality of wealth, knowledge and influence.

AMZN is a multi-media, multi-threaded project, the core of which is a series of photographs of the company's warehouses (This Façade Is a Lie [Situational View]). It is surrounded by a narrative of workers' struggles contained in collected union leaflets, stories of mutual solidarity in the age of growing automation (the video Lights-Out Factory), attempts to recreate oppressive work procedures (a series of photographs A Few Simple Tricks to Improve Your Work Performance) and finally a glimpse of the customer experience in the installation The Rope.

Most of these elements are connected by a website specially designed by Rytm Digital studio and produced in the Laboratory of Visual Narration at the Łódź Film School. Amzn.vnlab.org is thus a kind of interactive warehouse containing not only artworks, but also articles, excerpts or quotations, becoming both a separate whole and a supplement to exhibitions in art galleries.

[click on the images below to see particular parts of the project in details]