Algorytmy oporu | Algorithms of Resistance (2022–)PL: We współczesnym świecie technologia jest nieodłączną częścią procesu społecznego rozwoju. Nie jest jednak jego jedyną siłą napędową, ani też pigułką leczącą wszystkie problemy. Mimo tego, bombardowani jesteśmy wciąż nowymi technologiami. Od zamówienia pizzy po projekty geoinżynieryjne o planetarnej skali, technologia jest oferowana jako uniwersalne panaceum. Praca Algorytmy oporu stanowi próbę pokazania pomijanego, ale bardzo istotnego fragmentu technologicznej układanki, widzianej od dołu, z perspektywy osób zatrudnionych w platformowych korporacji, do których należą m.in. globalne firmy kurierskie. To ich pracownicy i pracownice na co dzień podlegają ciągłej kontroli cyfrowych algorytmów, śledzących każdy ruch i żądających jak największej wydajności. Dlatego często starają się znajdować drogi obejścia zautomatyzowanej opresji i relacji władzy. Artysta na podstawie badań oraz rozmów z pracownikami platform korporacyjnych stworzył graficzne schematy, utrzymane w stylistyce rysunkowych algorytmów obecnych często w dokumentacjach patentowych firm technologicznych, kiedyś zwanych „blueprint” od metody ich powielania, dającej białe linie na niebieskim tle. Algorytmy oporu opisują zmagania, dylematy czy sposoby jakimi pracownicy i pracownice próbują uzyskiwać indywidualną sprawczość, bądź tworzyć na nowo zalążki wspólnoty, wyłamując się z trybów alienujących platform, zarządzanych przez algorytmy.

pierwsza odsłona pracy została zaprezentowana na 20. Przeglądzie Sztuki SURVIVAL we Wrocławiu (24–28.06.2022), odbywającym się w opuszczonym budynku dawnego szpitala
EN: In the world of today, technology is an integral part of the process of social development. However, it is not its only driving force, nor is it the magic pill that cures all problems. Nevertheless, we are bombarded with new technologies all the time. From ordering pizza to planetary-scale geoengineering projects, technology is being offered as a universal panacea. The work Algorithms of Resistance attempts to show an overlooked but very important piece of the technological puzzle, seen from below, from the perspective of those employed by platform corporations, which include global delivery companies. It is their employees who are subject to the constant surveillance of digital algorithms on a daily basis, tracking their every move and demanding the highest possible efficiency. Therefore, they often try to find ways around automated oppression and power relations. Based on research and conversations with employees of platform corporations, the artist created graphic diagrams, kept in the style of sketched algorithms often present in the patent documents of technology companies, once called "blueprints" from their method of reproduction, giving white lines on a blue background. Algorithms of Resistance describes the struggles, dilemmas or ways by which workers attempt to gain individual agency, or re-create the community, breaking out of the alienating modes of platforms managed by algorithms.

the first chapter of the project was presented during the 20th SURVIVAL Art Review in Wrocław, Poland (June 24–28, 2022) taking place in an abandoned building of a former hospital