Żywy nośnik protestacyjny | A Living Protest Carrier (2015)


english subtitles available

PL:
Giełda czy targ jako takie są miejscem intensywnych społecznych interakcji, wychodzących również poza transakcje kupna i sprzedaży, takich jak choćby wymiana poglądów na wszelakie tematy. Miejsca tego typu są również często odwiedzane w kampaniach wyborczych jako te, w których bywają „zwykli, przeciętni Kowalscy”, do których swój przekaz usilnie starają się skierować partie głównego nurtu. Wizyty takie mogą czasami prowadzić do różnej maści słownych incydentów. Swoją akcją i postawą chciałbym zachęcić, czy może raczej sprowokować przychodzących na giełdę ludzi do skanalizowania swoich poglądów czy emocji poprzez użycie mnie jako transparentu, nośnika ich własnych przekonań. Przekonań, które jednak zostaną wkrótce wymazane z mojej tablicy i zastąpione innymi, ilustrując tym samym, i w pewnym stopniu rytualizując, konflikt pomiędzy wartościami, potrzebami czy ideologiami kierującymi różnymi ludźmi. Konflikt, który czasami nazywa się „wojną Polsko-Polską”.

W wyniku realizacji działania powstało wideo oraz zestaw fotografii przedstawiających zapisane przez napotkanych ludzi hasła. Tematem przewodnim, co nie wynikało w żaden sposób z moich intencji, stała się kwestia uchodźców z bliskiego wschodu przybywających do Europy. To, jak silne emocje wywołuje ta sprawa, uwidaczniało się w niezwykle ostrych, ocierających się o granice nie tylko przyzwoitości (lub w kilku przypadkach je przekraczających) komentarzach. Tym co uderza jednak najbardziej, okazała się bierność większości osób niezgadzających się z nimi.

wideo 11’59”, fotografie cyfrowe

13 IX 2015 Giełda Elizówka, Lublin

Praca zrealizowana w ramach akcji Sztuka na giełdzie IV: Wojna polsko-polska, zorganizowanej przez Pracownię Sztuki Zaangażowanej Społecznie Rewiry w Lublinie.

ENG:
Commodity exchange or markets are places of intensive social interactions, apart from selling or buying, such as exchanging views on any subject. Those places are also often visited during election campaigns, as they are treated as a place where the average citizens can be met.  With my action I tried to encourage, or maybe provoke, clients of the exchange to reveal their opinions and emotions through a medium that I wanted to be, using me as a banner or carrier for they views. Those, however, were meant to be erased soon by other people, creating a kind of ritual instead of open conflict between opposite sides, values, need or ideologies. The conflict which we often call „a Polish-Polish war”.

During my happening I recorded a video documentation and collected photographs depicting slogans written down by passers by. The main theme of the action became, absolutely not intentionally, the refugee crisis. Unless some very violent comments, sometimes even qualifying as a crime, what stroke me most was how passive were people, who did’t agree with them.

video 11’59”, digital photographs

13 IX 2015 Elizówka Market, Lublin

Work realized during Sztuka na giełdzie IV: Wojna polsko-polska event, organized by Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie Rewiry w Lublinie.