AMZN at Arsenal Municipal Gallery in Poznań, Poland [AMZN]

AMZN w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu [AMZN]PL:
W magazynach Amazona, nazywanych też „centrami realizacji”, zamówienia internetowe deleguje się na wielogodzinną i do pewnego stopnia zautomatyzowaną pracę ludzkich rąk. Zakupione w sieci produkty mają trafić do zamawiających w najkrótszym możliwym czasie. Obsesja na punkcie klienta, jedna z naczelnych dewiz firmy, stawia jednocześnie wyśrubowane warunki wobec zatrudnionych osób. Rozlicza się je z wykonania powierzonych zadań pod warunkiem spełnienia norm wydajności. Przechodzą dziennie do 20 kilometrów lub stoją w jednej pozycji wykonując powtarzalne ruchy według znormalizowanych poleceń uznanych za standardowe. Wydajność pracy mierzy algorytm: pracownicy, których wyniki w przeciągu kilku dni będą na poziomie nawet o jeden punkt procentowy niższe od założonych 100% mogą liczyć się z upomnieniem, a nawet zerwaniem umowy.

Tuż przed pandemią pojawiły się doniesienia o planach wejścia Amazona na polski rynek, choć już od kilku lat centra logistyczne amerykańskiego giganta pośredniczą w realizacji sporej części zamówień w tym regionie Europy. Polskie oddziały Amazona, zasilane przez agencje pracy tymczasowej, nie tylko nie przestały działać w trakcie lockdownu, ale nawet rekrutowały nowych pracowników. W czasie szczytu zachorowań na SARS-CoV-2 nie zostały zapewnione odpowiednie środki ochronne, a polityka informowania o zakażeniach wśród pracowników nie była przejrzysta. Gdy rządy wielu krajów wdrażały kolejne ograniczenia w związku z pandemią, a wiele firm czasowo wstrzymywała działalność, amerykański gigant pomnażał swój majątek, a obroty firmy notowały rekordy.

Od wielu tygodni pracownicy protestują w obronie zdrowia i narastających dysproporcji płac pomiędzy osobami, które na starcie otrzymują wysokie bonusy finansowe, a pracownikami o dłuższym stażu, którym oferuje się kilkukrotnie mniejsze dodatki pieniężne. „Jak wspierać osoby walczące o prawa pracownicze i — w szerszej perspektywie – równość i sprawiedliwość społeczną?”, to pytania jakie zadaje we wstępie na stronie internetowej swojego projektu AMZN Tytus Szabelski.

Wystawa indywidualna artysty eksploruje wątki wyzysku na przykładzie jednej z największych firm świata. W swoich fotografiach Szabelski dokumentuje pejzaż podmiejskich stref ekonomicznych i widoczne w oddali blaszane fasady magazynów. Na tle swoich zdjęć umieszcza przechwycone i zmodyfikowane hasła motywacyjne, zaczerpnięte z zaplecza magazynowych hal. Z informacji znalezionych w raportach rocznych i artykułów w sieci tworzy instalację prezentowaną na wystawie i w sieci. By dać sobie wgląd w kulisy pracy skrywanej za pozbawionymi okien ścianami magazynu Amazona, artysta zatrudnia się w centrum logistycznym w Sadach pod Poznaniem, najstarszym ośrodku pracy Amazona w Polsce. To tu, jak również w pozostałych kilku lokalizacjach, aktywnie działają związki pracownicze, które postulują zapewnienie godnych warunków dla zatrudnionych w magazynach osób.

Na czas trwania projektu Galeria Miejska Arsenał stanie się też ekspozytorem archiwalnych materiałów OZZ Inicjatywy Pracowniczej, aktywnie zaangażowanej na rzecz warunków zatrudnienia i płac pracowniczek i pracowników polskich magazynów Amazona.

współpraca: Romuald Demidenko, OZZ Inicjatywa Pracownicza

[kliknij tutaj, aby wrócić do głównej strony projektu]
ENG: In Amazon’s warehouses, also called “fulfilment centres”, online orders are handled by human hands in a partly-automated, arduous process. Items should be delivered in the fastest time possible. Customer Obsession, Amazon’s motto, sets high standards for the company’s employees. Their work is assessed and has to meet efficiency norms. They walk up to 20 kilometres a day or stand in one position repeating their moves according to standardized instructions. Work efficiency is measured by an algorithm: employees whose results will be even 1 percentage point lower than the imposed 100% can receive a warning or even be fired.

Just before the pandemic, Amazon was reported to expand on the Polish market, although logistics centres have been processing a high number of orders in this region of Europe for several years at this point. Polish Amazons centres, cooperating with temporary work agencies, not only didn’t stop functioning during lockdown, but recruited new employees. At the peak of SARS-CoV-2 pandemic the company didn’t impose adequate security measures and the policy of reporting new cases wasn’t transparent. While many countries were implementing new restrictions and many companies decided to stop operating, Amazon increased its profits and generated a record turnover.

For many weeks employees have demanded better health protection and have spoken against wage disparities between the newly employed, who receive high financial bonuses and long-serving employees, who are offered significantly fewer financial benefits. “How to support people who fight for employee rights and, in a broader perspective, for equality and social justice?” is a question posed by Szabelski in the introduction on his AMZN project’s website.

The artist’s solo exhibition explores faces of exploitation using as an example one of the world’s biggest companies. In his photos, Szabelski documents the suburban landscape of economic zones and sheet-metal façades of warehouses seen from a distance. In the background he places modified motivational quotes seen in warehouses’ facilities. He uses the information from annual reports and online articles to create an installation which is displayed in the exhibition and on the internet. In order to take a look at the work hidden behind windowless walls of warehouses, Szabelski accepts a job in the logistics centre in Sady near Poznań, the oldest Amazon’s fulfilment centre in Poland. Robust trade unions operate here and in a couple of other locations, fighting for proper working conditions of the employees.

For the time of the project’s display, Arsenał Municipal Gallery will display archive materials of Inicjatywa Pracownicza Trade Union, which fights for better working conditions and higher wages for Amazon’s employees in Poland.

cooperation: Romuald Demidenko, OZZ Inicjatywa Pracownicza trade union

[click here to go back to the main project website]