The Rope at Biennale Warszawa [AMZN]

Sznur w Biennale Warszawa [AMZN]



PL:
Co się stanie, jeśli kupię Manifest komunistyczny w internetowym sklepie cyfrowego giganta, który wyzyskuje swoich pracowników i pracownice? Czy rewolucyjne przesłanie teorii straci swoją wywrotową moc? Czy sprzedając narzędzia krytycznej analizy, Amazon ryzykuje własną pozycję? Ten paradoks współczesnej ekonomii wiedzy jest przedmiotem nowej instalacji Sznur Tytusa Szabelskiego, którą można oglądać w witrynach Biennale Warszawa od 30 lipca do 29 sierpnia 2021.

Tytus Szabelski umieścił na ekspozycji książki kupione na Amazonie. Sposób ich prezentacji nawiązuje do słynnego cytatu: „Kapitaliści sprzedadzą nam sznur, na którym ich powiesimy”. Paczki z książkami przebite są linami, które niszczą ich kartki, a w środkowej części ekspozycji wiszą na tworzących sieć sznurkach. W towarzyszącym instalacji nagraniu audio asystentka głosowa Alexa czyta znalezione na stronie sklepu Amazona komentarze nabywców książek. Kto w tym układzie sił trzyma sznur?

Kapitał Karola Marksa, Kapitał w XXI wieku Thomasa Piketty’ego, Wiek kapitalizmu inwigilacjiShoshany Zuboff, Praca sezonowa Heike Geissler – Amazon handluje krytyką własnych praktyk. Na jego wirtualnych półkach można znaleźć książki z lewicowego kanonu; to nie tylko klasyki marksizmu, lecz także najnowsze pozycje opisujące wyzysk i złe warunki pracy w halach internetowego giganta. Platformowy późny kapitalizm nie ma zewnętrza – sprzedaje narzędzia, które mogą służyć do jego rozmontowania. Czy książki kupione na Amazonie można wykorzystać przeciwko niemu? Jak wykroczyć poza logikę kapitału i znaleźć alternatywę dla konfliktu wartości? Czy bojkot konsumencki ma dziś jeszcze sens?

[Projekt powstał we współpracy z Biennale Warszawa]

[kliknij tutaj, aby wrócić do głównej strony projektu]
ENG: What happens if I buy The Communist Manifest in an online store of a digital giant who exploits their employees? Will the revolutionary message lose its subversive power? Does Amazon risk its position by selling the tools of critical analysis? This paradox of the contemporary economics is the subject of the new installation The Rope by Tytus Szabelski which you can view in the window of Biennale Warszawa from July 30 to August 29, 2021.

Tytus Szabelski put on display books bought on Amazon. The way they are arranged alludes to the famous quote: “The Capitalists will sell us the rope with which we will hang them.” Packages with books are pierced through with ropes that destroy their pages, and in the central part of the exhibition they hang on strings which form a net. In the audio recording accompanying the installation, Alexa the voice assistant reads out comments from buyers found on the Amazon website. Who holds the rope in this power relationship?

Capital by Karl Marx, Capital in the Twenty-First Century by Thomas Piketty, The Age of Surveillance Capitalism by Shoshana Zuboff, Seasonal Associate by Heike Geissler – Amazon trades in the criticism of its own practices. On its virtual bookshelves you can find books from the leftist canon; these are not only Marxist classics, but also the most recent publications describing exploitation and appalling working conditions in the warehouses of the online giant. Late platform capitalism has no exterior – it sells tools with which it could be dismantled. Can books bought on Amazon be used against it? How to go beyond the logic of capitalism and find an alternative to the conflict of values? Does consumer boycott have any sense nowadays?

[project was developed in collaboration with Biennale Warszawa]

[click here to go back to the main project website]